About EHEDG
IzdanjaDogađajiBrzi pronalazač
 

Dobrodošli Gu

Evropsko udruženje za higijenski inžinjering  dizajn (EHEDG) osnovano je 1989 kao neprofitno udruženje proizvođača opreme,   proizvođača hrane, dobavljača u pehrambenoj industriji, istraživačkih instituta, državnih zdravstvenih i vladinih organizacija.

Glavni cilj EHEDG udruženja je promocija bezbedne hrane poboljšanjem higijenskog inžinjeringa i dizajna u svim aspektima prehrabene industrije.

EHEDG aktivno podržava evropske zakone, što podrazumeva da se rukovanje sa hranom, procesi pripreme i pakovanja hrane obavljaju na higijenski način, koristeći higijenske mašine u higijenskim prostorijma prema prehrambenoj, higijenskoj direktivi, mašinskoj direktivi i direktivi vezanoj za materijale koji su u kontaktu sa hranom (vidite EC Direktivu 2006/42/EC za mašine, EN 1672-2 i EN ISO 14159 o higijenskim zahtevima za dizajn mašina).

Proizvođači i korisnici opreme su odgovorni da sprovedu ove zahteve, a EHEDG im pruža smernice o suštinskim standardima higijenskog dizajna, koji su u saglasnosti sa nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom

Misija EHEDG udruženja definisana je kao:

"EHEDG omogućava proizvodnju bezbedne hrane pružajući smernice za higijenski inžinjering i dizajn ".