About EHEDG

Članstvo za kompanije


EHEDG udruženje je zahvalno na kontinuiranoj podršci članova kompanija i instituta koji su od velikog značaja za postizanje dugoročnog cilja a to je pomoć u prevenciji higijenskih problema u prehrambenoj industriji primenom higijenskog inžinjeringa. Te kompanije i organizacije su posvećene najvišim standardima prehrambene bezbednosti i teže da poboljšaju celokupan imidž industrije u očima potrašača.  Korišćenje EHEDG članskog logo znaka kompanije je potvrda te privrženosti

Kroz EHEDG mrežu kompanije mogu da promovišu njihove stavove o podršci EHEDG ciljeva, mogu da utiču na trendove  i zadobiju međunarodno priznanje za njihovo zalaganje.

Benificije:

  • Članovi instituta su ovlašćeni da koriste EHEDG logo znak članova instituta pod dogovorenim uslovima. Treba napomenuti da se logo ne treba koristiti tako da se pogrešno podrazumeva EHEDG sertifikacija.
  • Instituti na početku besplatno koriste najmanje jednu do četiri glavne kontakt osobe. Dodatna lica mogu biti navedena kasnije za aktivno ili korespondentno članstvo u Radnoj grupi kao i za  aktivno učestvovanje u EHEDG regionalnim aktivnostima
  • Izdavanje logo znaka instituta i ime na EHEDG vebsajtu, programi konferencija brošure, itd.
  • Prenos hiperlinka sa EHEDG vebsajta na vebsajt instituta
  • Sve serije EHEDG vodiča na svim jezicima uključujući ažuriranje besplatno preuzetih primera za sve članove osoblja
  • Popusti ili odricanje od kotizacije za događaje koje sponzoriše  EHEDG
  • Popust na učestvovanje u EHEDG obukama

Doprinosi kompanija zasnovani su na godišnjem profitu poslovanja koje je u vezi sa prehrambenom industrijom i u opsegu od 500 do 10,000 EUR.

Kompanijski tipovi članstva i godišnje takse za članstvo:

 

Food-related Turnover
in EUR p.a.
Contribution
in EUR p.a.
Free Staff
Members
over 500 millions10,0004
50 to 500 millions5,0002
10 to 50 millions2,5001
1 to 10 millions1,0001
less 1 million5001
My company expresses commitment to become a company member of the EHEDG for the contribution of EUR: *
p.a.
Food-related company turnover: *
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site

Other free staff members (full names):
(Additional staff members can be listed as of an annual contribution of € 5,000.00 and higher)
1. Member Name
1. Member E-Mail
2. Member Name
2. Member E-Mail
3. Member Name
3. Member E-Mail
4. Member Name
4. Member E-Mail
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Uslovi za članstvo

Najkraće trajanje članstva u EHEDG-u je godinu dana. Članstvo će se automatski obnoviti iz godine u godinu, ako se ne prekine napismeno pre 30. septembra trenutne godine za narednu, pre 31. decembra. Ako se prekine sa članstvom nakon 30. semptembra, ostaće dužna cela isplata za narednu godinu. Buduće fakture će biti izdate u prvom kvartalu godine.