Traning and Education

Testiranje i sertifikacija

Tesiranje opreme i razvoj sertifikacije koje se sprovodi u raznim ovlašćenim EHEDG institutima za testiranje postavlja priznate standard kvaliteta. EHEDG sertifikaciji teže proizvođači opreme kojima je cilj da dizajniraju opremu u saglasnosti sa najvišim higijenskim zahtevima.
Ovlašćeni EHEDG instituti za testiranje nude nekoliko tipova sertifikacije koje idu u prilog dobavljačima opreme i proizvođačima hrane:

  • Dobavljači opreme:
    Njihova oprema može biti odobrena od strane EHEDG ovlašćenih organizacija da bi bila u saglasnosti sa EHEDG kriterijumom. U određenim slučajevima, može se dobiti odobrenje nakon testiranja u laboratoriji koja je akreditovana od strane obaveštajnog tela, koristeći EHEDG metode testiranja.
  • Proizvođači hrane: 
    Mogu odabrati higijenski dizajniranu opremu iako korisnici moraju ipak da potvrde da je takva oprema pogodna za datu nameru.

 

EHEDG može da odobri korišćenje EHEDG sertifikovanog logo znaka za opremu koja je u saglasnosti sa EHEDG kriterijumom higijenskog dizajna sa datumom izdanja (mesec + godina). Sertifikacija može da obuhvati i testiranje opreme prema sertifikacionom tipu klase.

 

EHEDG certification logo

EHEDG je ovlastio nekoliko instituta da sertifikuju EHEDG usaglašenog logo znaka. Testiranje i sertifikacija su nezavisne aktivnosti i mogu ih sprovesti različite organizacije.

EHEDG radne grupe za metode testiranja se sastoje od članova EHEDG ovlašćenih instituta koji izvode EHEDG metode testiranja, proizvođača opreme, osoblja koje je odgovoro za preradu hrane i regulacionih zvaničnika. Svrha grupe je da održi i razvija metode testiranja i šeme za procenu opreme da bi se proizvođaču garantovala bezbedna i zdrava hrana. EHEDG vodiči o različitim metodama testiranja su idati i periodično pregledani. Novi metodi testiranja su takođe u izradi, npr. za otvorenu opremu.