Traning and Education

Procedura sertifikacije

Evaluacija

Svaki deo opreme (otvorene ili zatvorene) koji se uzima u obzir sa sertifikaciju mora da bude ocenjen od strane jednog od EHEDG ovlašćenih instituta za testiranje. Sve procene će uključivati “pregled dizajna” i većina zatvorene opreme će zahtevati testiranje perivosti prema EHEDG Dok. 2. Za pregled dizajna, novi uzorak opreme se upoređuje sa zvaničnim nacrtom koji daje proizvođač i sa odgovarajućim EHEDG vodičima. Na primer, pumpa će biti pregledana da bi se proverila saglasnost sa EHEDG vodičima 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 32 i 35. Tokom pregleda, biće takođe izmerene i proverene određene karakteristike dizajna, npr. hrapavost površine i unutrašnji poluprečnik. Nakon pregleda dizajna, može se preporučiti redizajniranje opreme zbog odstupanja od EHEDG vodiča.  Neka odstupanja od kriterijuma higijenskog dizajan iz vodiča mogu biti dozvoljena ako se smatraju "tehnički neizbežna" da bi određeni uređaj funkcionisao kako treba. Nakod uspešnog pregleda dizajna, otvorena oprema može biti direktno podneta za sertifikaciju ali većina zatvorene opreme će zahtevati testiranje za perivost prema EHEDG Dok. 2. Samo nakon uspešnog izvršavanja najmanje 3 CIP testa, oprema će biti pogodna za sertifikaciju.

Testiranje evaluacije i perivosti za opremu očišćenu sa tečnostima (Tip EL) sprovodi se koristeći sledeće korake, objavljene u ovoj Proceduri evaluacije (PDF).

Za Tip ED, procedura je zasnovana samo na proveri dizajna koristeći sledeće korake u ovoj Proceduri evaluacije (PDF).

Sertifikacija

Oprema za koju se smatra da je u saglasnosti sa EHEDG vodičima prateći pregled dizajan i CIP testiranje (ako je odgovarajuće) od strane EHEDG ovlašćenog instituta za testiranje onda ona može biti dostavljena za EHEDG sertifikaciju. Sertifikacioni fajl biće popunjen od strane EHEDG ovlašćenih instituta za testiranje i sertifikaciju i proveren od strane nekog drugog ovlašćenog instituta pre nego što ga prihvati EHEDG. Pošto se otvorena opema i oprema koja je prošla kroz proces suvog čišćenja trenutno ne može testirati, ove sertifikacione fajlove treba da provere svi EHEDG ovlašćeni institute pre same sertifikacije. Nakon uspešnog pregleda sertifikacionog fajla i prihvatanja uslova iz EHEDG ugovora za korišćenje logo zaka, biće izdat "Sertifikat o saglasnosti" i oprema će biti na listi sertifikovane opreme na EHEDG vebsajtu. EHEDG udruženje je izdalo procedure sertifikacije za bolje razumevanje čitavog procesa.

Dijagram procedure sertifikacije
Sertifikat o saglasnosti

Sertifikat pokazuje ime, tip i veličinu opreme, testirane materijale za zaptivke (vidite napomene ispod), kompanije koja snabdeva opremu, EHEDG sertifikacioni tip sa podkategorijom, jedinstven referentni broj izveštaja evaluacije i instituta za testiranje evaluacije, datum izdavanja i datum isticanja.

Primer sertifikata (PDF).

Napomena – materijali korišćeni za zaptivke: Na osnovu iskustva tokom testiranja i brige o perivosti zaptivki različitih materijala kod higijenski dizajnirane opreme, EHEDG sertifikat EL Klase I sadrži I detalje o materijalima koji su testirani tokom sertifikacije.

Napomena – različite veličine opreme: Testiranje je obično potrebno za sve veličine jednog tipa opreme, osim ako se može demonstrirati (npr.modeliranjem protoka) da su pritisak prilikom naprezanja zidova i razmena tečnosti ekvivalentni ili veći za sertifikaciju veličina koje nisu testirane.

Ugovor sertifikacije i korišćenje "EHEDG sertifikovanog logo znaka"

EHEDG process sertifikacije zasnovan je na ugovoru između EHEDG-a i kompanije koja trazi sertifikaciju komponenata. U ovom ugovoru opisani su svi detalji o korišćenju sertifikovanog logo znaka. Dodatak br. 2 u ugovoru opisuje detalje o uslovima korišćenja logo znaka. EHEDG sertifikovan logo znak uključuje datum (mesec i godinu) kada je sertifikat izdat. Sertifikacija opreme može samo izvršiti jedan od EHEDG ovlašćenih instituta za testiranje i sertifikaciju.

Trajanje sertifikacije

Da bi se održala sertifikacija, potrebni su procesi godišnjeg produživanja i petogodišnje obnove koji su opisani ovde (PDF).

Godišnje produživanje sertifikata

Sertifikat se mora godišnje obnoviti pre kraja decembra. EHEDG ovlašćeni institut koji je izvršio sertifikaciju tražiće od onoga koji ima sertifikat potvrdu da se nije promenio dizajn sertifikovane opreme. Troškovi za produživaje/troškovi za dozvolu iznosi 500 EUR po sertifikatu. Ako nisu izvršine bilo kakve promene, sertifikat se ažurira za sledeći period. Ako onaj koji ima sertifikat pokaže da su načinjene neke promene u dizajnu u protekloj godini, EHEDG ovlašćeni institute za testiranje tražiće dokumentaciju o promenama i utvrdiće (u saradnji sa drugim institutima za testiranje i sertifikaciju) da li su promene uticale na validnost sertifikata, a potom tražiti novi pregled dizajna i/ili CIP testiranje (koje će možda zahtevati dodatne troškove, a to će utvrditi institute za testiranje koji će izvršiti reviziju.)

Petogodišnja obnova sertifikacije

Fajlovi sertifikacije se moraju obnavljatii svakih pet godina na osnovu godišnjice datuma prve sertifikacije. Mora se sprovesti novi pregled dizajna, sa ponovnim testiranjem ako je to potrebno i ponovo se mora izdati fajl sa ažuriranim logo znakom ovlašćenog instituta. Proces revizije će uzeti u obzir bilo kakve promene u EHEDG vodičima, šeme sertifikacije ili procedure testiranja u toku pretkodnih pet godina. Troškove revizije će utvrditi institute za testiranje koji je sproveo tu reviziju.
Dijagram Resertifikacije (PDF).