Traning and Education

Testiranje i sertifikacija – FAQ (Često postavljena pitanja)

Koji tipovi opreme mogu biti sertifikovani?
  • Otvorena i zatvorena oprema koja se koristi u oblasti prehrambene industrije može biti sertifikovana. EHEDG ima listu celokupne opreme koja je sertifikovana.

  • Iako ne postoje ograničenja kad je u pitanju složenost delova opreme, obično su samo mali, pojedinačni delovi sertifikovani, a ne veliki, kao ni kompleksne mašine ili procesi sistemi.

  • Za sertifikaciju otvorene opreme, SVE površine opreme se procenjuju kao površine koje su u kontaktu sa proizvodom i moraju ispuniti sve kriterijume higijenskog dizajna iz relevantnih EHEDG vodiča.

  • Trenutno, samo zatvorena oprema sa cevnim konekcijama između 25 mm (1 in) O.D. i 75 mm (3 in) O.D. može biti testirana zbog ograničenja CIP (čišćenja na procesnoj liniji) testiranja
Kako se različite veličine istog dela oprema procenjuju za sertifikaciju?


Generalno, sve veličine istog dela opreme moraju proći kroz proces evaluacije zajedno sa pregledom dizajna i CIP procesom testiranja pre sertifikacije. Međutim, u pojedinim situacijama gde se dizajn opreme smatra da je potpuno prilagodljiv prema EHEDG autorizovanom institute za testiranje, može se koristiti samo jedna veličina za sertifikaciju čitave opreme. U većini slučajeva, oprema NIJE u potpunosti prilagodljiva. Trenutno, jedina alternativa je da se sprovede procedura modeliranja proračuna dinamike tečnosti (CFD) različitih tipova dizajna da bi se izabrala veličina koja bi bila najteža za čišćenje na osnovu pomeranja zidova pod pritiskom i razmene tečnosti u kritični mestima. Ako ova karakteristična veličina prođe CIP testiranje, veličine sa većim pritiskom pomeranja zidova i razmenom tečnosti mogu se takođe razmatrati za sertifikacijun i navedene na istom sertifikatu.

Zašto se za neku opremu zahteva CIP testiranje za sertifikaciju?

Svi zatvoreni delovi opreme koji se instaliraju u cevovodu, npr. pumpe, ventili, umetnuti senzori, moraju biti testirani prema metodu iz EHEDG Dok. 2. Ovaj test je skrining test za higijenski dizajn i njime se indentifikuju mesta koja mogu imati pukotine, u kojima se može nagomilati prljavština i mikroorganizmi ili su ta mesta teška za čišćenje zbog dinamičkog protoka.

Zašto za neku opremu nije potrebno CIP testiranje za sertifikaciju?

Zatvorena oprema koja je u potpunosti u saglasnosti sa zahtevima higijenskog dizajna može biti sertifikovana bez testiranja. Primeri su cevovodi ili senzori pritiska bez elastomernih zaptivki.n

Šta je testiranje čišćenja, CIP testiranje i Dok. 2 testiranje3?

Ovi termini su zamenljivi i odnose se na "metod procene čišćenja opreme za obradu hrane na procesnoj liniji" koji je opisan u EHEDG Dokumentu br.2 i izdat od strane EHEDG-a. Metod testiranja je korišćen kao osnovni skrining test za higijenski dizajn. Korišćen je da bi se odredila mesta (ili karakteristike) u okviru dela opreme, koja su “laka za čišćenje” upoređivanjem rezultata testiranja sa onima pri korišćenju standardne referentne cevi koja je zaprljana i očišćenja tokom istog testiranja. Usled inherentne variabilnosti tokom procesa čišćenja, testiranje se mora ponoviti najmanje tri puta da bi oprema bila kvalifikovana za sertifikaciju. Ovim testiranjem oprema se sertifikuje kao Tip EL Klasa I i EL Aseptična Klasa I.

Koja je razlika između EL Klasa I, EL Klasa I, i EL Klasa II sertifikacije?

EL Klasa I je samo za zatvorenu opremu, namenjenu za čišćenje na procesnoj liniji  (CIP) sa tečnostima I može proći kroz CIP testiranjem koristeći metod iz Dok. Br.2. EL Klasa I AUX je za sertifikaciju pomoćne otvorene opreme koja je namenjena za čišćenje na procesnoj liniji sa tečnostima, ali ne i testirana. EL Klasa II je za opremu koja je namenjena za čišćenje sa tečnostima ali se mora rastaviti ili razmontirati pre čišćenja.

Da li postoji test za čišćenje otvorene opreme?

Ne. Pošto se otvorena oprema trenutno ne može testirati da bi se garantovala perivost, otvorena oprema koja je namenjena za čišćenje sa tečnostima može biti sertifikovana samo kao EL Klasa I AUX ili EL Klasa II. Otvorena oprema koja je namenjena za suvo čišćenje može biti sertifikovana kao ED Klasa I ili Klasa II.

Zašto je EHEDG sertifikatima potrebno godišnje produživanje ili petogodišnja obnova?
  • Proces godišnjeg produživanja pruža EHEDG uverenje onome ko ima sertifikat da je dizajn opreme ostao nepromenjen u toku proteklih godinu dana.

  • Proces petogodišnje obnove dozvoljava  EHEDG-u da garantuje da je sertifikovana oprema u saglasnosti sa najnovijim kriterijumom za sertifikaciju zbog promena u EHEDG vodičima, kriterijuma sertifikacije ili procedurama testiranja. Ovaj process je ustanovljen 2015.godine.
Zašto su zaptivke ili elastomerni materijali navedeni na sertifikatu?

Različiti elastomeri imaju različita svojstva materijala. Iskustvo je pokazalo da različiti materijali u istom mehaničkom dizajnu mogu da utiču na perivost opreme. Od 2009.godine na sertifikatu se navode elastomeri koji su prošli CIP testiranje. Oprema se jedino sertifikuje kada se koristi sa elastomerima navedenim na sertifikatu. Svaki elastomer naveden na sertifikatu mora da prođe CIP testiranje korišćenjem metoda iz Dok. Br. 2.

Da li isti deo opreme može da ima dva različita sertifikata?

Da. Na primer, Tip EL Klasa I za perivost i Tip EL Aseptična Klasa I za sterilne primene.

Da li isti deo opreme može biti sertifikovan pod različitim imenom i prodat različitim kompanijama (preprodavac-sporazum)?

Da, u tom slučaju biće izdati pojedinačni fajlovi sertifikacije. Izveštaj o evaluaciji sertifikata će uputiti na originalnu opremu (izveštaj o testiranju ili izveštaj o evaluaciji).

Šta se radi sa postojećim sertifikatom ako se ime kompanije ili opreme?

U tom slučaju prvobitan Institut za sertifikaciju izdaje novi sertifikacioni fajl sa novim imenom kao da je u slučaju obnova. Ako je postojeći sertifikat stariji od pet godina, pokrenuće se proces petogodišnje obnove sertifikata.

 

Koje delove "zatvorene" opreme je ocenio i sertifikovao EHEDG?

Za komponente zatvorene opreme namenjene za čišćenje na procesnoj liniji (CIP) sa tečnostima (EL Klasa I sertifikovana), samo unutrašnje, navlažene površine/delovi su ocenjeni sertifikovani da bi bili u saglasnosti sa kriterijumom higijenskog dizajna prema EHEDG vodičima. Ovo znači da pumpe, ventili I senzori na procesnoj liniji; motor, pogon, aktuator ili ram (ako su prisutni) NISU ocenjeni i sertifikovani za perivost prema EHEDG vodičima. Samo unutrašnje, površine koje su u kontaktu sa proizvodom mogu biti ocenjene i sertifikovane prema EHEDG vodičima i ako je to potrebno, testirane za mogućnost lakog čišćenja prema Dok. 2.

Koji je značaj meseca i godine na EHEDG sertifikovanom logo znaku?

Datum na EHEDG sertifikatu i sertifikovanom logo znaku pokazuje mesec i godinu kada je oprema poslednji put bila pregledana i sertifikovana. Pošto su napravljeni novi vodiči, postojeći ažurirani i metodi unapređeni, skoro sertifikovana oprema mora da bude u saglasnosti sa detaljnijim kriterijumom iz vodiča i/ili specifičniji kriterijum testiranja. Oprema sa sertifikatima izdatim pre 2009. Pregledani su samo prema  EHEDG Dok. 8 dok skorašnje izdati sertifikati sada uzimaju u obzir sve EHEDG dokumente koji se odnose na taj deo opreme. Oprema koja ima najnovije sertifikate sa najnovijim datumima mora da bude u saglasnosti sa najnovijim kriterijumom i metodom testiranja iz EHEDG vodiča. Zbog gore navedenih razloga, sa početkom u 2015. godini, sve sertifikate biće potrebno obnoviti svakih pet godina da bi se garantovalo da je oprema u saglasnosti sa najnovijim kriterijumom i metodom testiranja iz vodiča.

Da li više delova opreme može biti navedeno na jednom sertifikatu?

Ako je više delova kategorizovano prema istoj klasi sertifikacije, npr. Tip EL Klasa I, dizajn je isti i pokriven istoj grupi primenjlivih EHEDG vodiča, onda mogu biti navedeni na istom sertifikatu pod uslovom da su sertifikovani u istom mesecu i godini, vidite FAQ (često postavjena pitanja) gore. Ovo znači da proizvođač može da zadrži jedan sertifikat za grupe slične opreme  kao što su elektromagnetni merači protoka, koriolis merači protoka, rotacione priključne pumpe, centrifugalne pumpe, senzori sa membranama, itd. Izveštaj o oceni dizajna sadržaće refrence na sve testove individualne perivosti, ukoliko je to neophodno.