Traning and Education

Sadržaj treninga

EHEDG pruža standardnu evropsku platform za trening i edukaciju u higijenskom inžinjeringu i dizajnu, zasnovanu na modulima treninga koji sakupljaju ključno znanje iz EHEDG vodiča i drugih EHEDG izdanja.

Međunarodni EHEDG trening kursevi na engleskom jeziku i nacionalni EHEDG kursevi na lokalnim jezicima organizuju se nekoliko puta godišnje na različitim lokacijama u Evropi i preko okeana. Preporučujemo ove kurseve svim nivoima zaposlenih naznačeni kao ciljne grupe da bi imali korist od EHEDG znanja iz prve ruke.

EHEDG osnovni kurs o higijenskom dizajnu
Ciljevi

Cilj ovog kursa je da pruži svest i opšte znanje o higijenskom dizajnu opreme i prostorija, posebno za hranu i pice, ali i za kozmetičku, farmaceutsku, biotehnologiju i hemijsku industriju. Cilj kursa je da:

 • Kreira svest o EHEDG organizaciji, higijenskom dizajnu i sertifikaciji
 • Objasni benefit i važnost higijenskog dizajna
 • Pruži opšte razumevanje o ključnim kriterijuma higijenskog dizajna za opremu i prostorije.

Minimalno trajanje EHEDG osnovnog kursa o higijenskom dizajnu je od 5 do 8 sati (isključujući pauzu za kafu i hranu). Kurs može da bude isplaniran u jednom danu ii dva i po dana. Svi predavači su EHEDG ovlašćeni treneri.

Moduli treninga

Svaki modul treninga je zasnovan na svojstvenom EHEDG vodiču. Svaki modul sadrži listu ključnih tačaka u cilju efektivnog i ujednačenog širenja znanja EHEDG principa higijenskog dizajna onima koji su učestvovali u kursu.

Sledeći moduli su pokriveni:

 • EHEDG uvod
 • Pravni zahtevi
 • Opasnosti u higijenskom inžinjeringu
 • Kriterijum higijenskog dizajna
 • Konstrukcioni materijali
 • Čišćenje i dezinfekcija
 • Građevinski I procesni plan
EHEDG napredan kurs o higijenskom dizajnu
Ciljevi

Cilj ovog kursa je da pruži znanje i uvid u higijenski dizajn opreme i aspekte higijenskog inžinjeringa posebno za hranu, ali i za kozmetičku, farmaceutsku, biotehnologiju i hemijsku industriju. Cilj kursa je da:

 • kreira svest o EHEDG organizaciji
 • objasni pogodnosti i važnost higijenskog dizajna
 • pruži razumevanje o ključnim kriterijumima higijenskog dizajna za opremu, prostorije, uključujući detalje o inžinjerskim konceptima
 • informiše o ključnim tačkama učenja (KLPs) iz bitnih EHEDG vodiča i EHEDG pomoćnog štiva kao što su trening moduli, studije slučaja i video snimci.
 • Kurs je organizovan sa veoma praktične strane gledišta. Ključno teorijsko znanje iz različitih predmeta dato je na veoma kratak i koncizan način, uz osvrt  na praksu pomoću video primera, slika i uzoraka. Preferiraju se manje grupe da bi kurs bio efektivniji.

Minimum trajanje EHEDG naprednog kursa je 20 sati (3 ili 4 dana). Svi predavači su EHEDG ovlašćeni treneri. Oni koji su prisustvovali kursu mogu da urade finalni ispit i dobiće sertifikat o uspešnom završetku kursa ako su odgovorili tačno na minimum 70% pitanja. Takođe imaju mogućnost da njihovo ime bude objavljeno na EHEDG vebsajtu pod Sertifikovani Prisutni.
 

Moduli treninga

Svaki trening modul je zasnovan na svojstvenom EHEDG vodiču, od kojih neki mogu da budu sastavljeni zajedno da bi se napravio sveobuhvatan kurs sa određenim fokusom. Svaki modul sadrži listu ključnih tačaka za učenje da bi se na taj način garantovalo efektivno i ujednačeno širenje principa EHEDG higijenskog dizajna onima koji učestvuju u kursu. Sledeći moduli su pokriveni:

 • Pravni zahtevi
 • Opasnosti pri higijenskoj preradi
 • Kriterijum higijenskog dizajna
 • Konstrukcioni materijali
 • Zavarivanje nerđajućeg čelika
 • Statične zaptivke i spojnice
 • Ventili
 • Pumpe i homogenizatori
 • Čišćnje i dezinfekcija
 • Građevinski i procesni plan
 • Instalacija, održavanje i maziva
 • Kriterijum higijenskog dizajna za opremu za obradu suvih materijala
 • Provera HD. Metoda testiranja i sertifikacija
 • Aspekti higijenskog dizajna tipičnih komponenti kao što su: senzori, mašine za pakovanje
 • Aspekti procesa kao što su: reologija, termodinamika, aseptični procesi
Studije slučaja

U zavisnosti od ciljne grupe, druge vežbe kursa mogu da sadrže teme kao što su npr. odgovarajuća selekcija materijala (u saglasnosti sa pravilnicima itd.) ili vežbu o građevinskom planu (zoniranje, protok ljudi i  materijali itd.) EHEDG trening moduli su upotpunjeni praktičnim studijama slučaja da bi se odredile površine koje su u kontaktu sa proizvodom, nedostaci higijenskog dizajna i predlozi za poboljšanje crteža opreme, npr. na crtežima poprečnog preseka i/ili 3D crtežima opreme ili komponenti (ventili, pumpe itd.), kao i na crtežu/dijagramu za cevovode i instrumentaciju (P&ID). Studije slučaja se takođe sprovode na fizičkoj opremi koju obezbeđuje trener.